9Aug
การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) สำหรับปริญญาโท แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3/2560

การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) สำหรับปริญญาโท แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3/2560

รับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2

Read More
9Aug
ประกาศ รับสมัครทุนค่าธรรมเนียม ประจำภาค 1/2560

ประกาศ รับสมัครทุนค่าธรรมเนียม ประจำภาค 1/2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1 เป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส

Read More
1Aug
ตารางเรียน ตารางสอน ภาค 1/2560

ตารางเรียน ตารางสอน ภาค 1/2560

   

Read More
25Jul
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ แผน ข ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ แผน ข ครั้งที่ 2/2560

ผลการสอบประมวลความรู้ แผน ข ครั้งที่ 2/2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

Read More
21Jul
ประกาศ ผลคัดเลือกปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 รุ่น 10 ภาค 1-2560

ประกาศ ผลคัดเลือกปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 รุ่น 10 ภาค 1-2560

กำหนดการ ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 - 19.

Read More
17Jul
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาค 1/2560

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาค 1/2560

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 ชำระเงิน ระหว่างวั

Read More