/

More Information


We'll do our best to get back to you within 6-8 working hours.

More Information

Master Degree

ปริญญาเอก

ทุนการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมการจัดการ เพื่อให้ศาสตร์แห่งการบริหารการพัฒนามีความทันสมัย ครบถ้วน และจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สถาบันได้ก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสากลต่อไป

ทำไมต้องนิเทศ นิด้า

 • Customer Testimonails

  Key Visual เพียงภาพเดียวสามารถเล่าเรื่องราวให้ลูกค้าเข้าใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น

  นิชาภา นันทพุฒิกร Marketing Executive (Exhibition Project) บริษัท เอ็กซิบิชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด นักศึกษา ปริญญาโท รุ่น2
 • Customer Testimonails

  การที่ผมเลือเรียนสาขา ICD มันก็เหมือนเราได้ "เข้าร้านเพื่อตัดเลนส์สายตา" ให้เรามองเห็นตัวเองและสังคมชัดเจนมากขึ้น

  เอกจิต สว่างอารมย์ นักศึกษาทุน ปริญญาโท รุ่น6 - -
 • Customer Testimonails

 • Customer Testimonails

 • Customer Testimonails

 • Customer Testimonails

 • Customer Testimonails

หลักสูตร

ส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆแบบนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ พลังทางความคิดที่ลึกซึ้งในการสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ประเมินผล และประยุกต์ในวิชาชีพและผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆทางนิเทศศาสตร์

บุคลากร

ประกันคุณภาพทางวิชาการโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการสอน ความเป็นนักวิจัยคุณภาพที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยน แปลงของวิชาชีพและองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์

สถาบัน

ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา โครงงานวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ และ เอกชน ทั้งในระดับ ประเทศ และ ระดับนานาชาติ

นักศึกษา

มุ่งมั่นและพร้อมที่จะเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาที่แตกต่างในสาขานิเทศศาสตร์

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท EN

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผสมผสาน ทฤษฎีองค์ความรู้และแนวคิดทางนวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ อาทิ การตลาด สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาโครงการทางสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นผลิตนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในภาคทฤษฎี รวมถึงพัฒนาศักยภาพและพลังทางความคิดที่ลึกซึ้งและการสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 สาขาวิชาเอก ดังนี้
 • Innovative Communication Management-ICM (English Coursework)
คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาโท
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งใน และ / หรือ ต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภา สถาบัน รับรองวิทยฐานะ
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี (กรณีภาคพิเศษ) นับถึงวันเปิดภาคเรียน
วิธีการคัดเลือกผู้รับสมัคร
 • ภาคในเวลาราชการ พิจารณาใบสมัคร คะแนนภาษาอังกฤษของสถาบัน 400 คะแนน (หรือ TOEFL 500 หรือ IELTS 5.5) สอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะ 8 ) และการสัมภาษณ์
 • ภาคนอกเวลาราชการ พิจารณาใบสมัคร ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
วันเวลาในการดำเดินการสอน
 • ภาคในเวลาราชการ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • ภาคนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ภาคในเวลาราชการหน่วยกิตละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 102,500 บาท)
 • ภาคนอกเวลาราชการ การเรียนการสอนภาษาไทย หน่วยกิตละ 6,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 237,700 บาท
 • ภาคนอกเวลาราชการ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ : เพิ่มค่าบำรุงหน่วยกิตๆละ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 411,700 บาท
วิธีการสมัคร
 • ขอรับใบสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
 • สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/
ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร ปริญญาโท ภาคปกติ
กำหนดการรับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ
 • ประกาศผลคัดเลือก 14 มิถุนายน 2562
 • สมัครด้วยตนเอง บัดนี้ - 26 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบข้อเขียน 2 พฤษภาคม 2562
 • สอบข้อเขียน 4 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์ 25 - 26 พฤษภาคม 2562
 • สมัครออนไลน์ บัดนี้ - 19 เมษายน 2562
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 27 กรกฎาคม 2562
ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร ปริญญาโท ภาคพิเศษ

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมเป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรมแนวคิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารกับงานด้านอื่นๆแบบสหวิทยาการเป็นหลักสูตรที่นำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีตและเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้างจึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้านทั้งเทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ในการสังเคราะห์การวิจัย การวางแผน การประเมินผลและการพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์

 • แบบ 2 (2.1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยต้องทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต
 • แบบ 2 (2.2) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยต้องทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 42 หน่วยกิต
 • แบบ 1 (1.1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และอาจมีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาเอก
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภาสถาบันให้การรับรองวิทยฐานะ (กรณีแบบ 1(1.1) และแบบ2(2.1))
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีผลการศึกษาดีเด่นจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภาสถาบันให้การรับรองวิทยฐานะ (กรณีแบบ 2(2.2))
 • การมีประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
วิธีการคัดเลือกผู้รับสมัคร
 • พิจารณาจากเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คะแนนภาษาอังกฤษ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์์
วันเวลาในการดำเดินการสอน
 • เปิดสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน ระยะเวลาประมาณสามปี
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร หน่วยกิตละ 10,000 บาท
 • แบบ 1 (1.1) ประมาณ 547,500 บาท
 • แบบ 2 (2.1) ประมาณ 667,500 บาท
 • แบบ 2 (2.2) ประมาณ 931,500 บาท
วิธีการสมัคร
 • ขอรับใบสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
 • สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/
Announcement of Application
Application forms
Application Schedule
 • Applying in Person. Application can be made in person at Educational Service Division, 3rd Floor, Prince Naradhip Bongsprabandha Building from now until June 14, 2019.
 • NIDA will announce the list of applicants for the writing examination and interview on June 20, 2019.
 • The Writing Examination and Interview Examination will be administered on June 22 - 23, 2019.
 • NIDA will announce a list of applicants who have passed the Writing Examination and Interview on July 19, 2019.
 • Orientation - July 27, 2019.

ผู้สนใจเข้าสมัครทุนการศึกษา

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา

1. คุณสมบัติของผู้รับทุน
 • 1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา(ประเภทเรียนดี)จะให้สำหรับนักศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ในหลักสูตรต่างๆของสถาบัน
 • 1.1.1 รับทุนส่งเสริมประเภท1 Full scholarship และผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่2
 • - ระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
 • - ระดับปริญญาโทจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • 1.1.2 รับทุนส่งเสริมประเภทที่3
 • - ระดับปริญญาโทจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2. จำนวนเงินทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี)
3. หลักเกณฑ์การรับทุน
4. เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่1 (Full Scholarship)(ประเภทเรียนดี)
5. เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่2 (ประเภทเรียนดี) บทความวิจัยจากวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาตามหลักสูตร จะต่้องดำเนินการดังนี้
6. เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่3 (ประเภทเรียนดี) บทความวิจัยจากวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาตามหลักสูตร จะต่้องดำเนินการดังนี้
7. ระยะเวลาการให้ทุน (นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาผู้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา