18May
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 20 1/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 20 1/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 20 1/2565

Read more
18May
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กรณีทุนการศึกษา) รุ่นที่ 20 1/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กรณีทุนการศึกษา) รุ่นที่ 20 1/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กรณีทุนการศึกษา) รุ่นที่ 20 1/2565

Read more
12May
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ (กรณีปกติและกรณีพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ (กรณีปกติและกรณีพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ (กรณีปกติและกรณีพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน) ครั้งที่ 2/2565

Read more
12May
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (กรณีทุนการศึกษา) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (กรณีทุนการศึกษา) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (กรณีทุนการศึกษา) ครั้งที่ 2/2565

Read more
12May
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคปกติ  (กรณีปกติและกรณีพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคปกติ (กรณีปกติและกรณีพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคปกติ (กรณีปกติและกรณีพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน) ครั้งที่ 2/2565

Read more
12May
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีทุนการศึกษา) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีทุนการศึกษา) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีทุนการศึกษา) ครั้งที่ 2/2565

Read more
29Apr
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2

Read more
29Apr
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20

Read more
14Feb
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ กรณีพิเศษ ทุนส่งเสริมการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ กรณีพิเศษ ทุนส่งเสริมการศึกษา

ครั้งที่ 1/2565

Read more
14Feb
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคปกติ กรณีปกติและกรณีพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคปกติ กรณีปกติและกรณีพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน

ครั้งที่ 1/2565

Read more