18May
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
18May
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 ครั้งที่ 2/2566

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 ครั้งที่ 2/2566

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 ครั้งที่ 2/2566

Read more
18May
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางด้านการทำงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางด้านการทำงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางด้านการทำงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
29Apr
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 3  (โครงการทุน Partners Link-up)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 3 (โครงการทุน Partners Link-up)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 3 (โครงการทุน Partners Link-up)

Read more
29Apr
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 3

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 3

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 3

Read more
29Apr
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 22

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 22

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 22

Read more
19Apr
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 3

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 3

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 3

Read more
19Apr
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 Partners Link-up

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 Partners Link-up

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 3 (โครงการทุน Partners Link-up)

Read more
19Apr
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 22

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 22

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 22

Read more
12Apr
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม  ภาคปกติ กรณีพิเศษ ทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ กรณีพิเศษ ทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ กรณีพิเศษ ทุนส่งเสริมการศึกษา (เรียนในเวลาราชการ) ครั้งที่ 2/2566

Read more