26May
ขยายเวลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563 (รอบ 2)

ขยายเวลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563 (รอบ 2)

Read more
07May
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2563

Read more
01May
ประกาศ ขยายเวลาปิดที่ทำการสถาบันชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ขยายเวลาปิดที่ทำการสถาบันชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

Read more
30Apr
เลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563

เลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563

Read more
27Mar
ประกาศขอเลื่อนการจัดทำและจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศขอเลื่อนการจัดทำและจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

Read more
24Mar
ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกหลักสูตรที่ได้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกหลักสูตรที่ได้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

Read more
23Mar
ประกาศเลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ทุกหลักสูตร

ประกาศเลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ทุกหลักสูตร

Read more
23Mar
เลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท แผน ข ครั้งที่ 1/2563

เลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท แผน ข ครั้งที่ 1/2563

Read more
12Mar
ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร

Read more
12Mar
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

Read more