Comprehensive

Qualification/Examination

Qualification/Examination

Comprehensive Examination (Master of Arts)


กำหนดการสอบประมวลความรู้

  • วันเวลา สถานที่สอบ

           วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 7001 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช

  • ประกาศผลสอบ  

           วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

  • แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
  • ประกาศ กำหนดสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2562
  • กำหนดสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2562
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้แผน ข ครั้งที่ 2/2562