National Academic Conference

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า (e-Journal) วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความปริทัศน์ (Review article)เพื่อเป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา

วารสารทั้งหมด

รายละเอียดการส่งบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”
ท่านสามารถเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติได้ 2 รูปแบบ คือ
1. การจัดส่งบทความวิชาการ
2. รูปแบบ infographic (การประกวด)

การจัดส่งบทความวิชาการ

เพื่อรับการพิจารณานำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.gscm.nida.ac.th

1.1 บทความที่ส่งมาจะได้รับการพิจารณาจากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จะแจ้งผลการพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2560 สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอโดยมีข้อแก้ไข คณะจะจัดส่งผลการประเมินให้แก่เจ้าของบทความเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จ และส่งคืนกลับคณะนิเทศศาสตร์ฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2560 ทาง E-mail : gscmconference@nida.ac.th และ tj.thanchanok@gmail.com โดยจะประกาศรายชื่อ และผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการนำเสนอในเดือนมิถุนายน 2560ทางเว็บไซต์ www.gscm.nida.ac.th/gscmconference

1.2. ผู้นำเสนอบทความจะได้รับโล่เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานในพิธีมอบโล่ในช่วงท้ายของวันประชุมสัมมนา

รูปแบบ infographic (การประกวด)

ประกวด Infographic ชิงรางวัล 5,000 บาท ผู้ที่ส่งบทความสามารถเข้าร่วมการประกวด Infographic จากบทความได้

2.1. นักวิจัย/นิสิตนักศึกษา ผู้ส่งบทความวิชาการตามข้อ 1 สามารถพัฒนาผลการวิจัยของตนและนำเสนอในรูปแบบ Infographic ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Image Image

2.2. ส่งผลงานเป็นไฟล์ Ai, EPS, PSD ขนาด A3 พร้อมทั้งระบุข้อมูลชื่อเจ้าของผลงาน ชื่องานวิจัย และชื่อสถาบัน ในรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (หากเป็นผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)

2.3. เกณฑ์ในการตัดสิน 2.3.1 รางวัลประเภท Infographic ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ • ความเป็นวิจัยนวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ • ความสมบูรณ์ของการนำเสนอผลการวิจัย • ความสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน • ความคิดสร้างสรรค์/ความสวยงาม 2.3.2 รางวัลประเภท Popular Vote จากคะแนน Vote ของผู้ชมและผู้สนใจ 2.3.3 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพที่ส่งเข้าประกวดมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่ สู่สาธารณชนได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด หรือ บางส่วนโดยเจ้าของผลงาน เจ้าของผลงานจะเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียว

2.4. รางวัล แบ่งเป็น 2 รางวัล ดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่เกียรติบัตร - รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติบัตร

*** ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่มาก่อน ***
** หากจัดส่งบทความหรือผลงานใดๆแล้วจะต้องได้รับเมล์ยืนยันจากเจ้าหน้าที่จึงจะถือว่าทางคณะได้รับผลงานของท่านแล้ว **
*** ผลการพิจารณาการให้รางวัลโดยคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ***  

กำหนดการ

รายละเอียด วัน-เดือน-ปี
ลงทะเบียนและส่งบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ล่วงหน้า Early Bird Registration) ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน 2560
ลงทะเบียนและส่งบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ปกติ Regular Registration) ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560
การรับผลงาน Infographic ประมาณเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560
ปิดรับบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560
ประกาศผลการพิจารณา ประมาณเดือนมิถุนายน 2560
ปิดรับบทความจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ฉบับแก้ไข) ประมาณเดือนมิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับการนำเสนอ ประมาณเดือนมิถุนายน 2560
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560

อัตราค่าลงทะเบียน

# ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอบทความ ลงทะเบียนล่วงหน้า Early Bird Registration ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 1500 บาท
ลงทะเบียนปกติ Regular Registration วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน – วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 2000 บาท
ผู้เข้าร่วมฟัง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
*ผู้นำเสนอบทความจะต้องชำระค่าลงทะเบียน ผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี สพบ.คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ เลขบัญชี 944-0-17725-2 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแนบใบส่งเงิน (Pay in) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้ที่ gscm@nida.ac.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาว ธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรือง คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-727-3758-9 โทรสาร. 02-377-7414 E-mail : gscm@nida.ac.th เว็บไซต์ www.gscm.nida.ac.th

SEND Conference

SEND Conference