การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า (e-Journal) วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความปริทัศน์ (Review article)เพื่อเป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา วารสารทั้งหมด

All Journals

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

ด้วยบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิททยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กำหนดจัดงานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน (ด้านสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์) ได้นำเสนอบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ต่อที่ประชุม โดยให้มีการวิพากษ์ วิจารณ์ บทความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการภายนอกร่วมกลั่นกรอง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวาง

กำหนดการ

รายละเอียด  
วัน-เดือน-ปี วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่จัดงาน ห้อง JM 203 JM 401 และ JM 402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

การส่งบทความ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถส่งบทความจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ได้ที่ email: mcmajc@yahoo.com
ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน http://grad.jc.tu.ac.th/files/upload/files/แบบฟอร์มลงทะเบียน.pdf 
ดาวน์โหลดรูปแบบบทความวิจัย http://grad.jc.tu.ac.th/files/upload/files/รูปแบบบทความวิจัย.pdf

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
โทรศัพท์ 02-613-2731 02-613-2733-34 โทรสาร. 02-613-2726
http://grad.jc.tu.ac.th/