สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภายกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เนื้อหาและกิจกรรมการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
นน 6001 ทฤษฎีการสื่อสาร
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม ความสำคัญ ความหมาย และองค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในบริบทต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม/องค์กร การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รวมทั้งการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
นน 6002 สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาการของสื่อประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เครือข่ายโทรศัพท์และการสื่อสารไร้สาย เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านอินเทอร์เน็ต บทบาทและอิทธิพลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ต่อพลเมืองและสังคม
นน 6005 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การวางแผน และการออกแบบงานวิจัย โดยเน้นหนักความรู้ในกระบวนการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ได้แก่ การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย และรายงานผลการวิจัย
นน 6006 การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
การจัดการการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสารแบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการสื่อสารที่หลากหลายวิธีการและช่องทาง อาทิ การสื่อสารระหว่างบุคคล การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อชุมชน สื่อดิจิทัล และสื่อนวัตกรรมอื่นๆ โดยเน้นกลยุทธ์การบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่ออัตลักษณ์ขององค์กร การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารการตลาด
นน 6007 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง
แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ระบบ กระบวนการและวิธีการในการกระตุ้นพลังความคิดทางด้านบวกเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่างๆผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง เพื่อให้การสื่อสารนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์ในมิติของ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
นน 7027 การวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาสาร
เทคนิคการวิเคราะห์และจำแนกเนื้อหาสาร เช่น ข้อความ ภาพ และเสียง ของสื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ การสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อผลิตเนื้อหาสื่อให้น่าสนใจ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปของสื่อต่างๆ
นน 7028 การผลิตสื่อดิจิทัล
ทฤษฎีและแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการผลิตสื่อในโลกยุคดิจิทัล ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงผ่านการผลิตสื่อร่วมสมัยอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ภาพยนตร์สารคดีสั้น รายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์/วิทยุ ผลงานเพลง เว็บไซต์ สื่อสังคม คอมพิวเตอร์เกมส์ แอปพลิเคชั่นสำหรับเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ รวมถึงสื่อร่วมสมัยอื่นๆที่เกิดขึ้นใหม่อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมที่ก้าวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน
นน 7029 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการริเริ่มการสื่อสาร
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การประกอบการ และการบริหารกิจการ เพื่อการริเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสรรค์ทั้งแบบจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ รวมทั้งแนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่ผ่านมิติของผลิตผลทางศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆและรูปแบบที่หลากหลายของการสื่อสาร
นน 7107 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์
หัวข้อ ประเด็น หรือกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
นน 7108 สัมมนานวัตกรรมการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนนวัตกรรมขององค์ความรู้ ความคิด การปฏิบัติงานการสื่อสาร จากกรณีศึกษาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการขององค์กรต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มของแนวคิด กลยุทธ์ กลวิธี ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารแบบบูรณาการในอนาคต ผ่านประสบการณ์ของนักวิชาการและนักวิชาชีพทางด้านการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อเสียง
นน 7109 การสื่อความหมายข้ามภาษาในสื่อบูรณาการ
หลักการและเทคนิคของการสื่อความหมายของเนื้อหาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งอย่างเหมาะสมสำหรับการใช้ในสื่อมวลชน โดยเน้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รูปแบบและการเลือกใช้ภาษาที่ต่างกันสำหรับองค์ประกอบต่างๆของสื่อแต่ละประเภท ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่
นน 7110 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน
ภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน การรับรู้มโนทัศน์ทัศนคติ ค่านิยมของสังคมประเทศประชาคมอาเซียน แนวคิดและบทบาทของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ค่านิยมทางสังคม อุปสรรคและการแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน
นน 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การวิจัยในประเด็นหรือหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ อันเป็นประเด็นสำคัญของสังคมที่ส่งผลโดยตรง โดยอ้อม และผลกระทบต่อสังคมทุกภาคส่วน และทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ สังคมรวมและสังคมโลก
นน 9004 วิทยานิพนธ์
แนักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมด้านการสื่อสาร เพื่อค้นคว้าและวิจัย โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์