วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า

ปีที่2 ฉบับที่2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2559