Lecturer Asst. Prof. Wichian Lattipongpun, Ph.D.

Asst. Prof. Wichian Lattipongpun, Ph.D.

Lecturer Asst. Prof. Wichian Lattipongpun, Ph.D.

 • Fullname :Asst. Prof. Wichian Lattipongpun, Ph.D.
 • Position :Lecturer
 • Tel :+(662) 727-3752
 • Email : are.hong@gmail.com

About

 • Education :Ph.D. in Media, Music and Cultural Studies, Macquarie University, Sydney, Australia, 2012
 • M.A. in International Communication, Macquarie University, Sydney, Australia, 2006
 • B.A. in Mass Communication, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand, 1997

Expertise of Academic

 • Research :Managing Creativity for Communication
 • Managing Creativity for Social Media
 • Managing Creativity for Olympic Games' Opening and Closing Ceremonies
 • Managing Creativity for Startup
 • Design Thinking for Communication
 • Semiology for Communication

Academic Works

 • Journal :

 • Lattipongpun, W. (2016). Starbucks Coffee vs. Starbung Coffee: A win/win possibility on the trademark infringement issue. NIDA Case Research Journal, 8(2), 25-63
 • Lattipongpun, W. (2013). I am right, you are wrong: An idea for the production of the 2004 Athens Olympic ceremony. NIDA Case Research Journal, 5(1), 131-147.
 • Lattipongpun, W., & Rawikul, P. (2022). Religious-tainment: Communicating the Merit-making Concept in Buddhism on Social Network Sites through Design Thinking Processes. Journal of Jounalism, 15(1). 229-264.
 • IS/Thesis

 • นวัตกรรมทางวิธีคดิเพื่อการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วสิาโล (วศิน ประดิษฐศิลป์)
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand (โกษม โกยทอง)
 • กระบวนการสร้างสรรค์การสื่อสารด้วยแสงในบริบทงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (พิชากร บำรุงวงค์)
 • นวัตกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในมิติการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านกิจกรรมการละคร (Drama Activities) (อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสากลสุวรรณภูมิในสายตาผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ (อัศวิน ศรีทองพิมพ์)
 • อิทธิพลของศาสตร์ฮวงจุ้ยต่อสัญญะภาพสารในเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย (ภัทรา ธีระกุล)
 • การศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารผ่านศิลปะบนใบหน้า โดย วินิจ บุญชัยศรี (กฤษดา ดาวแก้ว)
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน (ภัคชุดา อำไพพรรณ)
 • การนำเสนอภาพลักษณ์สตรีในการเล่าเรื่องผ่านตัวละครในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องโฟรเซ่น (Frozen) “การผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ” (ภวิณี ตึกดี)
 • รูปแบบสำหรับการสร้างสรรค์การสื่อสารนวนิยายในบริบทของมิรินเดอะมูน (Mirinthemoon) (อรไท บัวทอง)
 • กระบวนการคิดสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารภาพยนต์เพศนอกกรอบในบริบทภาพยนตร์ เรื่อง รักแห่งสยาม ของมะเดี่ยว ชุเกียรติศักดิ์วีระกูล (เบญจรงค์ ถิระผลิกะ)
 • เฮลโล คิตตี้ในประเทศไทย: ความหมาย "นัย" บริบทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (นาวินี รอดแก้ว)
 • การจัดการการสื่อสารธุรกิจบริการศัลกรรมแปลงเพศ ในประเทศไทย (ปุณฑริกา รวิกุล)
 • Brand Portfolio Strategy for Thai Fashion Company (Kwanta Sirivajjanangkul)
 • การศึกษาศิลปะการถ่ายภาพแบบพรรณนา เพื่อสื่อสารเนื้อหา ความรัก และความสัมพันธ์ ของบุคคลในครอบครัว (อรภา พิชัยกุล)
 • THE INTERPRETATION OF MUSIC STYLES AMONG MUSIC STUDENTS IN BANGKOK (Peerawat Tan-intaraarj)
 • กลวิธีการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (สรัสนันท์ คำดีบุญ)
 • การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อบุคคลพิการทางสายตาของนิทรรศการบทเรียนในความมืด (อนุรักษ์ จันทร์ดำ)
 • สัญญะของเพลงกับการสะท้อนอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของผู้ประพันธ์ (ปริญ เพชรสังข์)
 • การสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวคิดธุรกิจประเภทเทศกาลดนตรีในประเทศไทย : แป๊ปซี่ พรีเซ้นท์ เอสทูโอ สงกรานต์ มิวสิคเฟสติวัล 2016 (ภัตติมา สืบสายสิงห์)
 • ปัจจัยสำคัญต่อการจัดทำรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจำประเทศไทย (ฉัตรชัย งามเลิศ)
 • ปัจจัย รูปลักษณ์ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (มธุรดา ไตรรักษ์)
 • DEVELOPING A WEBSITE FOR DOING BUSINESS: THE STUDY OF WWW.THECANNABISTH.COM
 • Research Papers Published

 • Cheyjunya, C., & Lattipongpun, W. (2021). Sustainable Fashion: Perception and Practice from Thailand. Development Economic Review, 15(1), 80-106.
 • Research Projects