Dean Assoc. Prof. Kullatip Satararuji, Ph.D.

Assoc. Prof. Kullatip Satararuji, Ph.D.

Dean Assoc. Prof. Kullatip Satararuji, Ph.D.

 • Fullname :Assoc. Prof. Kullatip Satararuji, Ph.D.
 • Position :Dean
 • Tel :+(662) 727-3692
 • Email : kullatip@gmail.com

About

 • Education :Post Graduate in New Media, University of Technology, Sydney, Australia
 • Ph.D (Education Technology), Northern lllinois University, USA
 • Dip. (Communication Studies), University of Oklahoma, Norman USA
 • MS. (Media Studies),West Chester University of Pennsyvania, USA
 • BA (การสื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ เว็บไซต์ Change.org (2558) , ปฎิภาณ ชัยช่วย

Expertise of Academic

 • Research :การสื่อสารสื่อใหม่ การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประเมินผลทางการสื่อสาร การสื่อสารซีเอสอาร์ (CSR)

Academic Works

 • Journal :

 • งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของชุมชนในการเปิดรับและจัดการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ นโยบายของรัฐ (2545) ร่วมกับ รศ. อรนุช เลิศจรรยารักษ์ และคณะ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง สื่อมวลชนและช่องว่างทางความรู้ระหว่างชุมชนเมืองและชนบทของไทย : บทเรียนเก่าทฤษฎีใหม่ (2547) ร่วมกับ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 13th AMIC Annual Conference, ‘Impact of New & Old Media on Development in Asia’, 1-3 July 2004, Bangkok, Thailand The Asian Media Information and Communication Center ( AMIC)
 • งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอุดมศึกษา (2547-2548) ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อจิตวิญญาณกับสุขภาวะ (2549-2551) ร่วมกับ ศาสตราจารย์กัญญา สุดบรรทัด ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • งานวิจัยประเมินผล โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (2549-2550) ร่วมกับ รศ. ดร.จริยา เสถบุตร ทุนอุดหนุนจากสภาการศึกษาแห่งชาติ
 • งานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในจิตสำนึกสาธารณะ (2551) นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ “สื่อกับจิตสาธารณะ” ในโครงการวิจัยชุดการสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง โครงการการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพ (2553-2554) ร่วมกับ รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และ ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • งานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินผลภายนอกแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และสนับสนุนภาคีเครือข่ายและชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ (2553-2554) ร่วมกับ ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, อภิชัจ พุกสวัสดิ์. (2556). การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 6 (2), 24-38.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, คริษฐ์ ลิ้มตระกูล. (2558). นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย.นิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 19 (1), 163-178.
 • Kullatip Satararuji, Supichaya Lerdprapanon. (2559). Communications strategy to enhance cooperation of surrounding communities : A case study of Imperial World Shopping Center. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9 (1), 1012-1024.
 • Kullatip Satararuji, Shinnasin Klangthong. (2017). VIRTUAL COMMUNITY MANAGEMENT IN ONLINE GAME. SUTHIPARITHAT, 31 (98), 46-59.
 • IS/Thesis

 • การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่ายเว็บไซต์เพื่อการรณรงค์ Change.org Public Issue Communication of Change.org (2559) ปฎิภาณ ชัยช่วย
 • การสื่อสารผ่านกิจกรรมเชิงสังคมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง (2558) , สุพิชญา เลิศประภานนท์
 • การศึกษาเครือข่ายผูกปิ่นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพการตลาดของกลุ่มทำนาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง (2558) , นภัสนันท์ อำไพ
 • ศึกษาภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมและผลกระทบต่อผู้รับสาร (2561) , อดิษฐ์ เมธยาภิรมย์
 • ศึกษาพัฒนาการรายการข่าวอาชญากรรมทางโทรทัศน์และปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้รับชม (2558) , อังกูร ตะวันวง
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของพิธีกรในรายการทางสื่ออินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (2558) , บุษลักษณ์ บัตรมาก
 • การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย (2558) , วาสิฏฐี ศรีติรัตน์
 • เลิฟซิกเดอะซีรี่ย์ : การสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนผ่านการเล่าเรื่องข้ามสื่อในบริบทชายรักชาย (2558) , ศักย์ศรณ์ ศรีประสงค์
 • นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารการเมืองไทย: กรณีศึกษาการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (2557) , คริษฐ์ ลิ้มตระกูล
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร (2559) , ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ
 • กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย (2558) , กชมน ศรีรักษ์
 • การศึกษาวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ (2561) , อดิษฐ์ เมธยาภิรมย์
 • การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและทัศนคติของผู้บริโภคกับความเป็นกลางของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (2558) , อนุสรณ์ ศิริชาติ
 • กระบวนการสื่อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผุ้ดำเนินรายการเจาะข่าวตื้นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) (2558) , บุษลักษณ์ บัตรมาก
 • กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศไทย (2559) , ชิณสินธุ์ คลังทอง
 • ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวีดีโอคลิปสำหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (2557) , มาริสา อานิต้า
 • นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย (อัครเพชร นทีรัยไทวะ)
 • การสื่อสารของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในโลกออนไลน์ (2558) , อนิรุทธ์ จารึกธรรม
 • พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น กรณีศึกษาละครฮอร์โมนวัยว้าวุ่น (ณัฐกานต์ มาลีรัตน์)
 • ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านรายการอินเตอร์เน็ตทีวี กรณีศึกษารายการ VRZO (ปริณวุฒิ สนธิรักษ์)
 • การศึกษาพฤติกรรมการเซลฟี่ (Selfie)ในแอพพลิเคชั่นไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ (2557) , โชธร ศิริศากาวร
 • การสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าร่วมสำหรับองค์กรธุรกิจไทย (ชนัฏา สัตย์ซื่อ)
 • การสื่อสารผ่านภาพอินโฟกราฟฟิกเพื่อการจัดการความรู้สู่ผู้พิการ (ปราง ธาระวานิช)
 • การสื่อสารทางการเงินเชิงปฏิสัมพันธ์ : การออกแบบระบบแนวคิดเชิงเกมในบริการธุรกรรมการลงทุนออนไลน์ (เอกชัย อางควนิช)
 • การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อรณรงค์การการเลิกสูบบุหรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร (2558) , ศิธาพิสุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
 • การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ (2559) , กิรณา สมวาทสวรรค์
 • การสื่อสารขององค์กรเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (2559) , ไพลิน เม้ยขันหมาก
 • การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการนำไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (2560) , กรกนก สนิทการ
 • การศึกษากระบวนการสื่อสารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการป่าในเมืองโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2560) , ชญานิษฐ์ เข็มกลัด
 • การศึกษาแนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย (2560) , อาลี ปรียากร
 • แรงจูงใจในการรับชมรายการทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร (2556) , พัชรนันท์ ด่านชัย
 • การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอของร้านอาหารออนไลน์และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่ (2556) , มาลินี หลีทองหล่อ
 • พัฒนาการของคาแรกเตอร์ LINE เพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาด (กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส (2556) , รพิลักษณ์ หาญพานิช
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ BitTorrent ของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (2556) , ศรันย์ ชื่นวิจิตร
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด”เบอร์มงคล”ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอส (2556) , เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
 • กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์สติ๊กเกอร์บนแอปพลิเคชันไลน์ของธนาคารกสิกรไทย (2557) , ภัทรพล เกยูรวงศ์
 • การศึกษาการสื่อสารแบบ E-Word of Mouth กรณีศึกษา ร้าน After You (2557) , ภัททิรา อุตตรนคร
 • การศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของเซเลบริตี้ผ่านอินสตาแกรม (2558) , ดลวรรณ แสงสุวรรณ
 • การสื่อสารศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษาการวิจารณ์ความเชื่อทางศาสนาบนเครือข่ายเฟซบุ๊ก (Facebook) (2558) , ธิติ ธิติวนิตกุล
 • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ของผู้บกพร่องทางการเห็น (2558) , พัชรีญา เนาวสัยศรี
 • กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวของภาครัฐในกรุงเทพมหานคร (2560) , พิมพ์ชนก ปิติยานุวัฒน์
 • ส้มตำกับการสื่อสารชนชั้นทางสังคม (2558) , วรินทร์ธร กิจธรรม
 • บทบาทเยาวชนในการสืบทอดประเพณีนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (2558) , วริษฐา รุ่งสอาด
 • ครอบครัวกับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไลน์ (2558) , สานจิตต์ เกตุประสิทธิ์
 • บทบาทของผู้บริโภคสื่อในทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการนำเสนอเนื้อหาของสื่อที่ขัดหลักจริยธรรม (2558) อาษา นาคสวาสดิ์
 • การยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชันวิดิโอแบบสตรีมมิ่ง LINE TV บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร (2559) , พิทยา เดชเดิม
 • การศึกษาการเรียนรู้ดิจิทัลของพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล จำกัด (มหาชน) (2560) , กนกวรรณ ตระการจันทร์
 • การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเบเกอรี่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า กับการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ตราเลอแปง (2560) , จักรพงษ์ พงษ์ไพบูลย์
 • นักแสดงหญิงกับการใช้อินสตาแกรมเพื่อการตลาดออนไลน์ (2560) , ชนันท์ภัทร์ เหมทานนท์
 • การศึกษาพัฒนาการของสื่อสารในองค์กรของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ธารทิพย์ รัตนวิจารณ์)
 • การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ (2560) , นัดดา ฉาบนาค
 • การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมผ่านผ้าทอไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2560) , พงศกร ใจดี
 • ปัจจัยการสื่อสารการตลาดผ่านบุคคลผู้มีอิทธิพลกับการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนอินสตาแกรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร (2560) , พนิดา ศิริศักดิ์
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับการศัลยกรรมปลูกผมของ ดีเฮชที คลีนิก (2560) , ภัทริน รุ่งฟ้าไพศาล
 • รูปแบบการสื่อสารของเฟซบุ๊กแฟนเพจหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (2560) อรรถชัย ใหญ่สว่าง
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุเทพมหานคร (2561) , วิรัญชนา มาชวญานนท์
 • ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (2561) , ณัฏฐ์พัชร์ โชติ์ธนากูล
 • กลยุทธ์การสื่อวารการตลาดเพื่อส่งเสริมการมท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดราชบุรีสำหรับนักท่องเที่ยววัยเกษียณ (2561) , อาจรีย์ ศักดิ์เกษตรกูล
 • กลยุทธ์การสื่อสารของหมอดูในยุคดิจิทัล (2561) , ปวริศา ผลินยศ
 • แรงจูงใจในการรับชมรายการทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร (2556) , พัชรนันท์ ด่านชัย
 • การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอของร้านอาหารออนไลน์ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่ (2556) , มาลินี หลีทองหล่อ
 • พัฒนาการของคาแรกเตอร์LINE เพื่อ ส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาด (กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด(มหาชน) เอไอเอส) (2556) , รพิลักษณ์ หาญพานิช
 • พัฒนาการของคาแรกเตอร์LINE เพื่อ ส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาด (กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด(มหาชน) เอไอเอส) (2556) , รพิลักษณ์ หาญพานิช
 • พัฒนาการของคาแรกเตอร์LINE เพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาด (กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด(มหาชน) เอไอเอส) (2556) , รพิลักษณ์ หาญพานิช
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ BitTorrent ของกลุ่มคนทางานในเขตกรุงเทพมหานคร (2556) , ศรันย์ ชื่นวิจิตร
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด“เบอร์มงคล”ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอส (2556) , เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
 • กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์สติ๊กเกอร์บนแอพพลิเคชั่นไลน์ ของธนาคารกสิกรไทย (2557) , ภัทรพล เกยูรวงศ์
 • การศึกษาการเรียนรู้ดิจิทัลของพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล จากัด (มหาชน) (2560) , กนกวรรณ ตระการจันทร์
 • การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเบเกอรี่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า กับการ ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ตราเลอแปง (2560) , จักรพงษ์ พงษ์ไพบูลย์
 • นักแสดงหญิงกับการใช้อินสตาแกรมเพื่อการตลาดออนไลน์ ชนันท์ภัทร์ (2560) , ชนันท์ภัทร์ เหมทานนท์
 • การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมผ่านผ้าทอไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2560) , พงศกร ใจดี
 • ปัจจยัการสื่อสารการตลาดผ่านบุคคลผู้มีอิทธิพลกับการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น บนอินสตาแกรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร (2560) , พนิดา ศิริศักดิ์
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับการศัลยกรรมปลูกผม ของ ดีเฮชที คลินิก (2561) , ภัทริน รุ่งฟ้าไพศาล
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุเทพมหานคร (2561) , วิรัญชนา มาชวญานนท์
 • การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน BAM กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (2561) , จิรัญฌา สุขไทย
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์กับการรับรู้ของเยาวชน (2562) , ศศิน ศิริดานุภัทร
 • ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) กรณีศึกษา : เพจเสื้อผ้าแฟชั่นราคาส่ง byjibshop และเพจเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก By Pearly (2562) , ชนิดาภา ทรงม้า
 • การใช้สื่อเพื่อการรณรงค์ปัญหาขยะวัดจากแดง (2562) , สรินทร์พรรณ ปวเรศวงศ์
 • การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภค กรณีศึกษา เก็ทฟู้ดดีลิเวอรี (2562) , กฤษดา จันทะวงค์
 • การเปิดรับข่าวสารและการตัดสินใจซื้อสร้อยข้อมือเสริมดวงชะตาของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน (2562) , สุธารา รักษา
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตราสินค้า น้ำดื่มสปริงเคิล(Sprinkle)ผ่านคาแรคเตอร์ตัวละครสตาร์วอร์ส (2562) , ศศิณี หนูยศ
 • อัตลักษณ์ศิลปินเกาหลีวง TWICE ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ทาให้เกิดกระแสนิยม (2562) , ธนกฤษ ชัยเบญจกุล
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทำงานใน กรุงเทพมหานคร (2559) , ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ
 • การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่าน แอพพลิเคชัน่ ไลน์ของผู้สูงอายุ (2559) , กิรณา สมวาทสวรรค์
 • Communication Campaign Solid waste problem in Wat Chak deng Community (Miss Sarinphan Pavaresvong 2562)
 • Digital marketing and behavior of Thailand Post Co., Ltd. postal users in Bangkok Metropolitan (Pitchanun Wimolrattanachaisiri 2562)
 • Consumer perception towards marketing communications A case study of GET FOOD delivery ( Mr.Krisada Chanthawong 2562)
 • Marketing communication strategy of Sprinkle drinking water through Star Wars character ( Miss Sasinee Nooyot 2562)
 • Media Exposure and Buying Decision Behavior of Working Age Consumers for an Amulet Bracelet (Miss Suthara Ragsa 2562)
 • Research Papers Published

 • Satararuji, K. and Samutachak, B. (2558). Chat and Share: Digital Learning for Thai Teens. Paper presented at The 1st International Conference on Innovative Communication and Sustainable Development in ASEAN. Bangkok, Thailand.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2558). เทคโนโลยีสารสนเทศกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ฉบับ"นวัตกรรมการสื่อสารกับอาเซียน".
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2557). แนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตามความต้องการของชุมชนลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2557). การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการสื่อสาร. ในประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Satararuji, K. (2556). The strategy and the use of marketing communication toos by tobacco companies. Paper presented at The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion. Pattaya, Thailand.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, กิรณา สมวาทสรรค์. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ.ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Kullatip Satararuji, Participatory Communication Process for Sustainable Development of the Lankila Phat Sports Field (Abs No.59)
 • Research Projects

 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2559). โครงการเสวนาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในความเป็นประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2557). โครงการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน์” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมืองการเคหะคลองจั่น กทม. อย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ, สสส.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2556). การใช้สื่อสังคม (Social Media) ของวัยรุ่นเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม. กรุงเทพฯ, ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2555). โครงการประเมินผลภายนอกแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและสนับสนุนภาคีเครือข่าย. กรุงเทพฯ, สสส.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2555-2556). การสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ สสส.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2554). การวิจัยประเมินผลโครงการแท็บเล็ตเพือการศึกษา. กรุงเทพฯ, ทุนวิจัยจากบริษัทอินเทล ประเทศไทย.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (2559). การจัดการข้อมูลข่าวสารเชิงประเด็นสู่สาธารณะในโครงการ ความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ในเมือง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • Kullatip Satararuji และ ภูเบศร์ สมุทรจักร์ (2017). The role of social media in strengthening family relations amid the vulnerability of Thai family in digital age.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (2560). โครงการศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดการถุงพลาสติก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม