Director of Ph.D. & Assistant to the President for Corporate Communication and Student Affairs / Assoc. Prof. Asawin Nedpogaeo, Ph.D.

Assoc. Prof. Asawin Nedpogaeo, Ph.D.

Director of Ph.D. & Assistant to the President for Corporate Communication and Student Affairs / Assoc. Prof. Asawin Nedpogaeo, Ph.D.

 • Fullname :Assoc. Prof. Asawin Nedpogaeo, Ph.D.
 • Position :Director of Ph.D. & Assistant to the President for Corporate Communication and Student Affairs /
 • Tel :+(662) 727-3739
 • Email : asawin.n@nida.ac.th

About

 • Education :ปริญญาเอก การสื่อสาร มหาวิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศสหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท การสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแมคควอร์รี่ ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตร การตลาด มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • ประสบการณ์ทำงาน : ผู้ช่วยวิจัย หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเฮรัลด์ (ออสเตรเลีย) (2532-2533)
 • ประสบการณ์ทำงาน : ผู้ช่วยวิจัย นิตยสารเทมโป้ (อินโดนีเซีย) (2534)
 • ประสบการณ์ทำงาน : ผู้ควบคุมงานบริการข่าวสาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (2535-2536)
 • ประสบการณ์ทำงาน : หัวหน้าฝ่ายวิจัยข่าว สถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวี (ญี่ปุ่น) (2539-2540)
 • ประสบการณ์ทำงาน :คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประสบการณ์ทำงาน : รองอธิการบดี และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (2555)
 • ประสบการณ์ทำงาน : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า (2555-ปัจจุบัน)
 • ประสบการณ์ทำงาน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2559-2561)
 • ประสบการณ์ทำงาน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – ปัจจุบัน

Expertise of Academic

 • Research :การสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่างประเทศ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารการเมือง การสื่อสารการตลาดสื่อใหม่และสื่อสังคม
 • การสื่อสารสื่อใหม่ การสื่อสารมวลชน การสื่อสารบันเทิง การสื่อสารวัฒนธรรม

Academic Works

 • Journal :

 • “Glocal Culture in the Thai Media,” In Kennedy, P. and Danks, C.J. (Eds.). Globalization and National Identities. UK: Palgrave (2001).
 • “Visions of Globalization,” In Piyanart Bunnag. (Ed.). Asian Review 2001. BKK: Institute of Asian Studi es, Chulalongkorn University (2000).
 • การสื่อสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2544)
 • “Globalization for All,” In The Bangkok Post newspaper (4 April 2002).
 • “Orientalism and Thai Mediascapes,” In Chitty, N.(Ed.) Faces of Globalisation. Varnasi: Ganga Kaveri Publishers (2003).
 • สื่อสันนิวาส, สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2546)
 • ถอดรหัสเบอร์ซาตูปัตตานี, สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2547)
 • อัลกออิดะห์ ญิฮาด เจไอและขบวนการก่อการร้ายภาคใต้, สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ้คส์ (2547)
 • สงครามเงา,สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2548)
 • รู้เท่าสังคมสื่อ รู้ทันสงครามการตลาด, สำนักพิมพ์แบรนด์เอจ (2549)
 • ทีวีอัลจาซีรา,สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2550)
 • การสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2552)
 • การสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพ, สสส. (2554)
 • อนาคตสื่อไทย ความท้าทายภายใต้รัฐ, สถาบันอิศรา (2554)
 • แผนปฏิบัติงานเพื่อการปฏิรูปสื่อ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
 • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในยุคสังคมสารสนเทศ, นิตยสารอิศราปริทัศน์ (2555)
 • การสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สื่อศาสตร์ สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2561)
 • IS/Thesis

 • การใช้สื่อและพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหว (อัญชลี เทียมคีรี)
 • นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (พัชรินทร์ ผากา)
 • การปรับตัวของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระในยุคต้นอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลของประเทศไทย (นคร พูนสุวรรณ์)
 • ปัจจัยการรีวิวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางจากการดูรีวิวของบล็อกเกอร์ ผ่านสื่อออนไลน์ของผู้หญิงในจังหวัดกรุงเทพ ฯ (ธัญดา มหาธนาฉันท์)
 • ปัจจัยสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร (ขนิษฐา จันทรตรี)
 • พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักทางอินสตาแกรมของผู้บริโภค (วีรญา พิทยาโรจนกุล)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยของชาวไทยและชาวต่างชาติ (นันทิยา โอมพรนุวัฒน์)
 • การสื่อสารการตลาด และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในทัศนะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (รัตประภา เหมจินดา)
 • กระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย (ชัยภัทร ปิติสุตระกูล)
 • กระบวนการสื่อสาร และปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มรณรงค์การใช้จักรยานของกลุ่มปั่นเดะ (วงศกร สิงหวรวงค์)
 • แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในช่วงการเปลี่ยนผ่าน สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (รัตนา ปรีฎาพาก)
 • บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม (อัญชลี เทียมคีรี)
 • อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ (ธัญญากร บุญมี)
 • พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (พงศกร เพชรเจริญ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสื่อใหม่ (เว็บไซต์บิวตี้-สแนป) ผ่านแนวคิดผู้นำองค์กร (สาริน เชยชุ่ม)
 • ประสิทธิผลของรูปภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ และการออกแบบที่มีผลต่ออารมณ์ ทัศนคติของผู้บริโภค ในประเทศไทย (สุรีย์มาศ กลิ่นสมร)
 • การสื่อสารการตลาดที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มยอดผู้ติดตามร้านค้าในอินสตาแกรม (ธีรนุช พิวัฒน์)
 • ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก KFC (นัฐชนก สมผล)
 • การสื่อสารเพื่อต่อรองทางอุดมการณ์วัฒนธรรมของวัฒนธรรมอีสาน (สิริกานต์ สุวรรณผู)
 • The Discurse of Nationalism in Online News Reports: The Critical Discourse Analysis of the Border Confilict between Thailand and Cambodia in Thai Online News. (Chulamani Chantarawandi)
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการบิวตี้กูรูบนเว็บไซต์ยูทูป (พิมพ์นารา บรรจง)
 • รื้อถอนการประกอบสร้างความหมาย และวาทกรรมอำนาจผี-พุทธ ภายใต้กระบวนทัศน์แห่งการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ (จิธิวดี วิไลลอย)
 • การสร้างตราสินค้าประเทศทางสัญญะวิทยา กรณีศึกษาอัศจรรย์ประเทศไทย (ศตกร หงส์จรรยา)
 • การสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ในการชุมนุมทางการเมืองของไทย (แพรวพรรณ ปานนุช)
 • Brand Equity"s Antecedent/Consequence Relationships: The Examination of the Selected Marketing Communication Tools, Brand Equilty and Purchase Intent of Ready to Drink Green Tea Drinkers in Bangkok.(Parichart Wongweeranonchai)
 • การคัดเลือกประเด็นและกลยุทธ์การใช้ข้อมูลจากสื่องสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวออกอากาศช่องดิจิทัลทีวี PPTVHD (สิริสกุล โกเจริญกิจ)
 • การรับรู้สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชรัญญา รัตนวาธิน)
 • การศึกษาพฤติกรรมการใช้ประทุษวาจาบนโลกออนไลน์ของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจกระทู้เด็ดพันทิป (ทัตชญา ธนนรัฐเดช)
 • การวิเคราะห์เนื้อหารูปแบบพื้นที่สาธารณะของรายการประเภทสนทนาในยุคดิจิตอล (พิชานัน อินโปธา)
 • การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ผ่านสื่อออนไลน์ ของข้าราชการสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
 • กลยุทธ์การบริหารโรงละครเล็ก THONG LOR ART SPACE (ภัณฑิรา ทปะนานนท์)
 • มายาคติความงามแบบเกาหลีที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม (สมดังใจ ศิริยุทธ์)
 • การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ LES MISERABLES (ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารผ่าน Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ youtube ในรูปแบบโทรทัศน์ (อิศราวุฒิ กิจเจริญ)
 • การศึกษาพฤติกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ (เอกจิต สว่างอารมณ์)
 • การสื่อสารข้ามสื่อเพื่อสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดำเนินรายการข่าว (ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์)
 • การตลาดเชิงเนื้อหาของสำนักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน : สำนักพิมพ์อะบุ๊กและสำนักพิมพ์แซลมอน (เพ็ญภิมล โสภณธนกิจ)
 • การศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม กรณีศึกษา Cheeze Market (กัญญ์ตรัตน์ เชิดเกียรติกุล)
 • การศึกษากลยุทธ์การสร้างสรรค์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล (นัทพร แบบประเสริฐ)
 • พฤติกรรมความถี่การใช้สื่อ Social Network และการรับรู้ถึงผลกระทบของการใช้สื่อ Social Network ที่มีผลต่อคนในบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด (นันทิยา โอมพรนุวัฒน์)
 • ปัจจัยที่มีปัจจัยต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ เทสโก้ โลตัส ออนไลน์ (Tesco Lotus Shop Online) (อัญชิสา ศัลยานุบาล)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีต่อทัศนคติของผู้ติดตาม โรงแรมไอบิส ในเครือ ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (กัญญาพัชร ลิขิตสถาพร)
 • การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลให้เกิดความตั้งใจ หลังรับชมการรีวิวสินค้า บนเฟซบุ๊กแฟนเพจรวมโปรโมชั่น กรณีศึกษา: ปันโปร (กิติยา สุริวรรณ)
 • การศึกษาพฤติกรรมการรับชมคลิปวีดีโอคอนเทนท์ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการรับชมวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (ขุนพล เอกอมร)
 • การศึกษาการยอมรับและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน Line TV บนโทรศัพท์มือถือ (พิชามน พวงสุวรรณ)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการตัดสินใจซื้อน้ำหอมแบรนด์เนมผ่านสื่ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก (ภัสสร บุญพิทักษ์)
 • การเปิดรับเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทยจากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ (สรวิศ เจ็งสวัสดิ์)
 • การเปิดรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ในทัศนคติของผู้มีส้วนร่วมทางการเมือง (ผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองในที่นี้หมายถึงนักสื่อสารมวลชน และกลุ่มผุ้ที่มีส่วนร่วมทางการเมือง) (มณิชณัญญ์ กีรติจารุธนาบูรณ์)
 • การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์และรีวิวสินค้าความงามของบุคคลทั่วไป (Micro Influencer) (ยิ่งศักดิ์ อุดมเทอดสกุล)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการซื้อสินค้า BNK48 ของกลุ่มโอตะคุ (กิตติคุณ ตั้งไวบูลย์)
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการดูหนังสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่าน เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร (กิตติธัช พรศรีนิยม)
 • ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้การรีวิวร้านอาหารผ่านเพจ Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่ของเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร (บุศรัตน์ จันทร์ทะศรี)
 • การเปิดรับนักแคสเกม RoV บนสื่อวีดีโอในช่องทาง Youtube ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักเล่นเกม (ฉัตราวุฒิ ชลายนเดชะ)
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากการรีวิวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารของผู้บริโภคเจนวายในประเทศไทย (ธัญธิดา สุวรรณรัต)
 • การศึกษาพฤติกรรมผู้รับชมวีดีโอสนัฟฟ์ฟิล์ม (ชัยศักดิ์ เรืองศักดิ์)
 • พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติการใช้บริการฟังเพลงออนไลน์แอปพลิเคชั่น สปอตติฟายของกลุ่มเจเนอร์เรชั่นวายที่ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย (ดนุพงศ์ ทัศนประเสริฐ)
 • การตลาดเชิงประสาทสัมผัสที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคร้านบ้านก้ามปู Bankampu Tropical Gallery and Cafe (สุรเชน วาณิชเสนี)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมของแฟนคลับชาวไทย ที่มีต่อรายการ Produce 101 season 2 (สกาวรัตน์ กิจปิลันธ์กรกุล)
 • THE SYMBOLIC ALTERATION OF HELLO KITTY AND ITS CONNOTATION IN THAILAND (Navinee Rodkaew)
 • SYMBOLIC COMMUNICATION THROUGH GUY FAWKES MASKS AND WHISTLES IN POLITICAL MOVEMENTS IN THAILAND (Praewpan Parnnuch)
 • ศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของกลุ่มวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา (โชติวรรธน์ วัชระเกียรติศักดิ์)
 • ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นแบรนยูนิโคล่ที่มีต่อการทำการตลาดผ่านกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง (ฐิติญาณี เครือใย)
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรีวิวผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตราแกรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (ณัฐพัชร์ ไกรวชิรสิทธิ์)
 • การวิเคราะห์ด้านการสื่อสารของสื่อภาพยนตร์ตัวอย่างที่มีรายได้สูงสุดตลอดกาล (ณิชาภัทร ศรีสุคนธ์)
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านอินทนิล ในสถานีบริการน้ำมันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (เดือนเพชร วิชชุลดา)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ตรีสุนันท์ อุปรมัย)
 • การตอบสนองต่อการเปิดรับชมโฆษณา Youtube และความต้องการข่าวสารบริการของประชากรวัยรุ่นไทย (ต่อพงศ์ เจริญเกียรติ)
 • ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของคอมมูนิตี้ มอลล์ บ้านบางเขน (นิธิวดี สีบูจันดี)
 • Motivation Strategies in the content of environment affecting Generation-Y on Kodpakodtalay facebook fanpage
 • The behavior of believing and sending health information through Line application of generation X and baby boomer.
 • Factors of Marketing communications affecting on Coffee and Tea’s buying decision of consumers in Office building area in Bangkok
 • Digital marketing communication to Attractive and Engagement of the NETFLIX THAILAND’s audiences ( Jutamas Yommana 2562)
 • Factors relating acceptance of listening to Podcasts of Young-Adult workers in Bangkok & Suburban Areas ( Mr. Pongsathorn Sriluangpong 2562)
 • A Study of format and storytelling of Bumper Ads on YouTube (Miss Wannapon Sinlapason 2562)
 • Behavioral Uses and Gratification of Bangkok’s Podcast User ( Miss Aritsara Peanplum 2562)
 • MEDIA EXPOSURE BEHAVIOR AND SATISFACTION OF AIRPORT OF THAILAND PLC STAFF TOWARD THE LINE APPLICATION AOT STAFF
 • SYMBOLIC COMMUNICATION AND ATTITUDES OF GENERATIONS X, Y AND Z TOWARD BODY TATTOOS
 • THE USES AND GRATIFICATION THEORY OF SOCIAL MEDAI EXPOSURE BEHAVIOR AMONG THE NATIONAL HOUSING AUTHORITY EMPLOYEES
 • THE ATTITUDES AND QUALITIES OF GAME STREAMERS ON ONLINE MEDIA IN THAILAND AFFECTING THE SUCCESS: A CASE STUDY OF THE REAL LIVE.GAMER CHANNEL ON FACEBOOK
 • COMMUNICATION FACTORS INFLUENCING TRUST TO BUY AGRICULTURE GOODS VIA COMMERCE PLATFORM CASE STUDY BIG THAIALND
 • DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF AUDIENCES, QUALITY OF SUCCESSFUL GAMECASTERS, AND PROGRAM PATTERNS AFFECTING THAI PEOPLE'S DECISION-MAKING TO WATCH GAME CHANNELS ON YOUTUBE
 • ATTITUDE, MEDIA EXPOSURE BEHAVIOR AND THE DECISION TO CHOOSE TO WATCH ENTERTAINMENT MEDIA ON THE DISNEY+ HOTSTAR APPLICATION OF USERS IN THAILAND
 • COMMUNICATION BEHAVIORS INFLUENCING DECISIONS MAKING ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE ENTREPRENEURS IN THAILAND
 • Research Papers Published

 • Nedpogaeo, A. (2559, JULY). Communication Process of Alcohol Consumption Fostering Vs. Opposition around University Campuses. Paper presented at ASBBS PROCEEDINGS OF THE 20th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE Hotel Windsor Suites and Convention Center. ISSN: 1934-0583 P29-31.
 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (ปี 2559). การสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนที่สะท้อนผ่านประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ในรอบหนึ่งทศวรรษ. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • Nedpogaeo, A. (2559, November). Media Representation of ASEAN: The Thai Discourse of Identities. Paper presented at the Fourth Annual Asian Conference on Media & Mass Communication (MediAsia2013) and The Second Asian Conference on Film and Documentary (FilmAsia2013). Osaka, Japan.
 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (ปี 2558). อุตสาหกรรมภาพยนต์ยุคสื่อใหม่ในอาเซียน : ก้าวย่างใหม่สู่โลกออนไลน์และภาคอุษาคเนย์. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ฉบับ"นวัตกรรมการสื่อสารกับอาเซียน".
 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, น.ส.จิธิวดี วิไลลอย. (ปี 2559). การปรับแปลงความหมายผีในละครโทรทัศน์. วารสารนิเทศศาสตรNedpogaeo, A. (2016, JULY). Communication Process of Alcohol Consumption Fostering Vs. Opposition around University Campuses. Paper presented at ASBBS PROCEEDINGS OF THE 20th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE Hotel Windsor Suites and Convention Center. ISSN: 1934-0583 P29-31. Bangkok; Thailand.
 • Research Projects

 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2559). มายาคติในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้มายาคติในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน.กรุงเทพฯ, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.).
 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2558). การประเมินผลโครงการส่งเสริมระบบการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ, สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2559). โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.
 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2559). โครงการการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาภายใต้แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา. กรุงเทพฯ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
 • รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2560 UNFPA virtual platform 3C4Teen REVIEW REPORT NOVEMBER 2016
 • รายงานผลการประเมินโครงการภายใต้แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา: กรณีโครงการวิถีสุขภาวะทางปัญญา โครงการผู้นำแห่งอนาคต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พฤษภาคม 2560