Master Degree

Master of Arts Program in Communication Arts and Innovation

Master of Arts Program in Communication Arts and Innovation

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

The Master of Arts Program in Communication Arts and Innovation is an integrated program that combines modern theories, knowledge and concepts in communication arts innovation and modern technology in such fields as marketing, information, public relations, and social projects development in the government and private sectors. The program aims to produce a new generation of communication arts professionals with sound theoretical knowledge as well as high potential and intellectual prowess in the creation, analysis, synthesis, research, planning, evaluation, application and production of new knowledge in communication arts. Graduates from this program will be able to keep up with changes in the world of today and the future. The Master of Arts Program in Communication Arts and Innovation offers four majors as follows:

The expected learning outcomes (ELO)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

Program Level ELO1

Students are able to apply intellectual openness, creative thinking, critical thinking and problem solving skills to develop innovative solutions in professional communication and digital practice.

Program Level ELO2

Students are able to develop communication network and digital competencies for management and lifelong learning

Program Level ELO3.

Student are able to integrate innovative communication theories and concepts into professional communication and technological practices in digital environments

Program Level ELO4.

Student are able to chose international standardize value and professional code of ethic and the nobility of profession for the work in communication and digital industries.

ELO: Keywords I-Digit-Connect.

I = Innovation / Digit = Digital / C = Communication / O = Openness / N = Network / N = Nobility / E = Ethics / C = Creativity / T = Technology

Course Structure

# Courses Plan A (Thesis) Plan B
1 Foundation Courses Non Credit Non Credit
2 Core Courses 15 credits 15 credits
3 Major Courses 9 credits 9 credits
4 Selective Courses - 9 credits
5 Independent Study - 3 credits
6 Thesis 12 credits -
7 รวม 36 credits 36 credits
Image

INNOVATIVE MARKETING COMMUNICATION - IMC

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

มุ่งเน้นการเรียนการสอนการศึกษาแนวคิดด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการตลาดที่เรียกกันว่า การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ซึ่งเป็นการบูรณาการแนวคิดและวิธีปฏิบัติของงานด้านการตลาด การสื่อสารแบบบูรณาการ อาทิ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ สื่อใหม่ และสื่อสังคม เพื่อให้เกิดมิติใหม่ในการทำงานด้านการตลาดที่มีการสื่อสารเป็นตัวนำที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่การประสบความสำเร็จขององค์กร

More Information

INNOVATIVE COMMUNICATION MANAGEMENT-ICM (ENGLISH COURSEWORK)

นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การประยุกต์แนวคิดด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร เพื่อบริหารโครงการนวัตกรรมการสื่อสารเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงผลกระทบในด้านมิติสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำในด้านการจัดการและบริหารการสื่อสาร รองรับการเจริญเติบโตของประเทศไทยในบริบทของอาเซียน และสังคมโลก

More Information
Image
Image

INNOVATIVE DIGITAL COMMUNICATION MANAGEMENT - IDC

นวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล

การสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ในมุมมองใหม่ ซึ่งบูรณาการกับความรู้ในด้านสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารดิจิทัล อันเป็นสิ่งสำคัญในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะการสื่อสารกับข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันและเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรวม ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลแบบสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การนำความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไปบูรณาการกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติของงานพัฒนา โดยหลักสูตรนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆ ทั้งด้านการสื่อสารและการพัฒนา เน้นการพัฒนาทั้งแนวคิด การปฏิบัติและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทั้งเมืองและชนบทในทุกภาคส่วน

More Information

INNOVATIVE COMMUNICATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ICD

นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆ โดยการนำแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารเพื่อไปบูรณาการกับแนวคิดและวิธีการปฏิบัติด้านการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาทั้งแนวคิด การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน

More Information
Image
Image

INNOVATIVE MANAGEMENT FOR COMMUNICATION AND INFOMATION TECHNOLOGY PUBLIC POLICY - ICT

นวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ

การสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ในระดับมหภาค มุ่งเน้นการเป็นสร้างความเข้าใจในบริบทโครงสร้าง นโยบาย กฎหมาย การกำกับดูแล จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของระบบสื่อสารและนวัตกรรมสารสนเทศ โดยการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะสูงสุดภายใต้ความเสรีและเป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบทั้งทางตรงและอ้อม ของการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ

More Information

Semester

  • Semester 1 August to December
  • Semester 2 January to May
  • Semester 3 June to July

  • Mon-Fri: 09.00 AM to 04.00 PM.
  • Sat and Sun: 09.00 AM to 04.00 PM.

Tuition Fee

Regular Program 1,500 Baht per credit (Total Course Fee, approximately 94,300 Baht)
Special Program 6,000 Baht per credit (Total Course Fee, approximately 237,700 Baht)
Special Program (English Coursework ) 12,000 Baht per credit (Total Course Fee, approximately 441,700 Baht)