19Apr
ประกาศ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

Read more
08Apr
เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

Read more
05Apr
Call for Papers

Call for Papers

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า (E-JOURNAL) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

Read more
03Mar
งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

โอกาสที่จะได้นำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติมาถึงแล้ว! . คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน (ด้านสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์) ร่วมส่งบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

Read more
02Mar
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

Read more
18Feb
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

Read more
26Jan
โครงการอบรมการวิเคราะห์สื่อดิจิทัล "กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล"

โครงการอบรมการวิเคราะห์สื่อดิจิทัล "กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล"

วันที่ 5, 12, 19, 26 มีนาคม 2565

Read more
19Jan
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Read more
18Jan
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Read more
04Jan
คณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัดนี้ - 17 มกราคม 2565

Read more