ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19