ประกาศขอเลื่อนการจัดทำและจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19