การใช้ Data เพื่อการสร้างสรรค์เนื้อหา Data Driven Content Creation

คำว่า Data-driven เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจ และนำมาเป็นหลักคิดสำคัญในการทำการสื่อสารการตลาดในปัจจุบัน การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creation) ที่มีประสิทธิผล ก็สามารถเป็นไปได้ด้วยการใช้ ดาต้า มาเป็นข้อมูลช่วยในการกำหนดแนวความคิดสร้างสรรค์