พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากร ระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา

20 ตุลาคม 2563