การตลาดเชิงประสบการณ์ กับระบบปัญญาประดิษฐ์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence - AI นับเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจในการนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ มิติ หลายๆ อุตสาหกรรม รวมทั้งในด้านการสื่อสารการตลาด