ปรากฏการณ์ Cancel Culture

"ปรากฏการณ์ Cancel Culture คือ การเลิกสนับสนุน ซึ่งช่วยเสริมพลังให้กับคนปกติธรรมดาทั่วไป โดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มคนที่ไร้เสียง ไร้อำนาจ หรือด้อยโอกาส