ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ