ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 รุ่นที่ 1

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 รุ่นที่ 1 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564