นิเทศนิด้า...เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในส่วนงานการศึกษา)