พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ประจักษ์เนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด (Mandala)