แนวโน้มอนาคตการสื่อสารโลก

โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์