เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ 10 ฉบับ 1

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566