เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า (E-journal) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1