ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566