Service

Student Services

Student Services

Ph.D. Publication


 

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 • TRANSFORMATION OF NEWSPAPER JOURNALISTS TO CIVIC JOURNALISTS IN THAILAND IN  CONVERGENT MEDIA OF AGE (ผู้จัดทำ: สุชาติ ศรีตะมา)
 • อัตลักษณ์อาเซียนในจินตนาการสารคดีโทรทัศน์ (ผู้จัดทำ: พิทักษ์ ชูมงคล)
 • เกย์ :  การสร้างมายาคติทางเพศผ่านสื่อโฆษณา (ผู้จัดทำ: ชัชญา สกุณา)
 • การสื่อสารภายในครอบครัวกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของดิจิทัลเนทีฟในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ: สุภารักษ์ จูตระกูล)
 • นวัตกรรมสื่อสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมความลุ่มหลงตนเองแบบดิจิทัล (ผู้จัดทำ: จารุวรรณ กิตตินราภรณ์)
 • CONCEPTUALIZING DIGITAL CITIZENSHIP FOR DIGITAL NATIVES IN THAILAND (ผู้จัดทำ: ชวพร ธรรมนิตยกุล)
 • กระบวนการและกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เพลงปลุกใจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ผู้จัดทำ: จุติพร อุ่นใจ)
 • การตัดสินบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการสื่อสารและการใช้เหตุผลในทฤษฎีกระบวนการทางข้อมูล (ผู้จัดทำ: กฤษดา นุรักษ์เข)
 • เนื้อหาสารกับกระบวนการแสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการในอุตสาหกรรมบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศ ประเทศไทย (ผู้จัดทำ: นปุณฑริกา รวิกุล)
 • สถานการณ์รายการวิทยุสำหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้จัดทำ: อาทิตยา สมโลก)
 • นวัตกรรมการจัดการสื่อสารภายในองค์การเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค์การชั้นนำของประเทศไทย (ผู้จัดทำ: สรัญญ์ เถระวงศ์)
 • ระบบการสื่อสารทางการเงินด้วยแนวคิดเชิงเกม เพื่อส่งเสริมความตั้งมั่นในเป้าหมายของนักลงทุนรายย่อย (ผู้จัดทำ: เอกชัย อางควนิช)
 • กระบวนการสื่อสารแบรนด์ยางพาราไทยเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยในตลาดโลก (ผู้จัดทำ: สุนันทิกา ปางจุติ)
 • การประกอบสร้างพื้นที่และภาพตัวแทนผู้หญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 กับการถอดรหัสความหมายของผู้หญิงไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด (ผู้จัดทำ: จีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์)

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • A CAUSAL MODEL OF PASSENGER SERVICE QUALITY FACTORS AT SUVARNABHUMI AIRPORT (ผู้จัดทำ: โฉมไฉน  บรรลือสินธุ์)
 • Strategic Public Relations Innovation through Online Social Media (ผู้จัดทำ: อภิชัจ พุกสวัสดิ์)
 • แนวทางการสร้างตราสินค้าสำหรับข้าวไทยที่มีกระบวนการผลิตจากไร่นาขนาดเล็ก (ผู้จัดทำ: พรรณพิลาศ กุลดิลก)
 • การยอมรับนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  (ผู้จัดทำ: ชนนิกานต์ เสริตานนท์)
 • แนวปฏิบัติด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย (ผู้จัดทำ: กันตพัฒน์ ธนกุลจีรพัฒน์)
 • การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (ผู้จัดทำ: ชโรฌา กนกประจักษ์) 
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร   (ผู้จัดทำ: วดี ภิญโญทรัพย์)
 • การเปรียบเทียบองค์กรกำกับดูแลกันเองของวิชาชีพโฆษณาในต่างประเทศ (ผู้จัดทำ: นิชคุณ ตุวพลางกูร)
 • Bangkok Branding Through The Bangkokian's Perspective (ผู้จัดทำ: นิสาชล  รัตนสาชล)
 • อิทธิพลของการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ: วิไล วิทยวีรศักดิ์) 
 • Corporate Branding of the Thai Multinational Companies in the ASEAN region: A Case Study of Service Company in Thailand  (ผู้จัดทำ: อดิเทพ เกตุชาติ)
 • The  Process of Communication in Airline Business Management of Crisis (ผู้จัดทำ: กัลยกร นรภัทรทวีพร)

วารสารนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การปรับแปลงความหมายผีในละครโทรทัศน์ไทย  (ผู้จัดทำ: จิธิวดี วิไลลอย)
 • เฟซบุ๊กเพจ: การสื่อสารจากสื่อโทรทัศน์สู่สื่อสังคมของไทยรัฐทีวี (ผู้จัดทำ: พรชัย ฉันท์วิเศษลักษณ์)
 • ปัจจัยทางการสื่อสารขณะพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการฝึกอบรมในองค์กรธุรกิจกับประสิทธิภาพการจัดการฝึกอบรม (ผู้จัดทำ: จอมพล  จีบภิญโญ)
 • บทบาทของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ในภูมิทัศน์ของสื่อใหม่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (ผู้จัดทำ: ณัฐกานต์  แก้วขำ)
 • รูปแบบการสือสารและแนวคิดการปฏิบัติการข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติด้านการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ (ผู้จัดทำ: สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์)
 • A Communication Process of Network Affiliates between Public and Private Sectors for Enhancing the Thai Elderly's Well-Being through Digital Application (ผู้จัดทำ: ธัญวรรณ  แก้วชะฎา)
 • การพัฒนาดัชนีชี้วัดวัฒนธรรมอาเซียน และมาตรวัดวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับสื่อ (ผู้จัดทำ: ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ)
 • กระบวนการคิดสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล: การประกอบสร้างความหมายสัญญะทางเพศและบทอัศจรรย์ (ผู้จัดทำ: ณปภา สุวรรณรงค์)

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า

 • นัยยะของสัญลักษณ์นกหวีดในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทย (ผู้จัดทำ: แพรวพรรณ ปานนุช)
 • ผลผลิตของสื่อกิจกรรมประเภทค่ายเยาวชนระดับนานาชาติ: บริบทวิเคราะห์เอเชียตะวันออกกับอาเซียน (ผู้จัดทำ: พิชิต ธิอิ่น)
 • Shopping Center: Development of Communication Design Corresponding to Consumer Lifestyle by Generation (ผู้จัดทำ: สาโรจน์ เลิศพงษ์วรพันธ์)
 • Nation Branding Based on Semiotic Analysis : A Case Study of Thailand Brand (ผู้จัดทำ: กฤต หงส์จรรยา)
 • รายการเกมโชว์กับพลังท้องถิ่นนิยมในประเทศไทย (ผู้จัดทำ: พิมพ์ชญา  ฟักเปี่ยม)

วารสารปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 • อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชาวสยามในมาเลเซีย (ผู้จัดทำ: ทัศนาวดี แก้วสนิท)
 • การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของจีน (เกาเข่า): มุมมองเชิงอำนาจ (ผู้จัดทำ: จิตติ เอื้อนรการกิจ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผู้จัดทำ: ฤทธิพล กันธาสุวรรณ์)
 • กระบวนการถ่ายทอดการสื่อสารแบบเครือข่ายจากพันธมิตรภาคธุรกิจสู่พันธมิตรภาคการศึกษา (ผู้จัดทำ: ธัญลักษณ์ ธนปกิจ)

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 • Integrated Marketing Communications in Building Customer Relationship of Training Organizations (ผู้จัดทำ: สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์)
 • การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ:  กรณีศึกษาธุรกิจสปาไทยภาคผลิตภัณฑ์ และบริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ผู้จัดทำ: อัลฮูดา ชนิดพัฒนา)
 • การใช้ชีวิตและปัจจัยหลักที่มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษามุสลิมต่างชาติในประเทศไทย (ผู้จัดทำ: เยาวนุช  ซอหะซัน)

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 • แนวทางพัฒนาจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายและจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้จัดทำ:ปณิสญา   อธิจิตตา)
 • บทบาทของสื่อดิจิทัล ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเยาวชนไทย และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา (ผู้จัดทำ: นภาวรรณ อาชาเพ็ชร)
 • เครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง (ผู้จัดทำ: วชิรารัตน์  นิรันดร์เตชาภัทร์)

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า

 • A Journey to Stardom : An Analysis of Celebrity Construction and Management of J Jetrin Wattanasin (ผู้จัดทำ: สุนันทา   วีระเมธีกุล)
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าร่วมในองค์กรธุรกิจของไทย กรณีศึกษา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ: ชนัฏา   สัตย์ซื่อ)

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการจ้างแรงงานชาวเมียนม่าร์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (ผู้จัดทำ: ปรีดา นัคเร)
 • บทบาทของปัจเจกบุคคลต่อการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในปี พ.ศ.2556-2557 (ผู้จัดทำ: รัตนา  เมฆนันทไพศิฐ)

วารสารวิชาการ BU Academic Review มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • การศึกษาความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัยและการประกอบสร้างความหมายของเฮลโล คิตตี้ในประเทศไทย (ผู้จัดทำ: นาวินี รอดแก้ว)
 • Adaptation Strategies of Thai Newspaper Organizations in the Digital Age: A Qualitative Study (ผู้จัดทำ: วรวุฒิ ภักดีบุรุษ)  

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • ประมวลองค์ความรุ้ด้านการใช้วารสารศาสตร์ข้อมูล (ผู้จัดทำ: เอกพล เธียรถาวร)
 • แนวทางการสื่อสารเพื่อปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักฟุตบอลต่างชาติในสโมสรฟุตบอลไทยลีก (ผู้จัดทำ: เอกรงค์ ปั้นพงษ์)

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • การประเมินความสามารถด้านการรู้สื่อของเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย (ผู้จัดทำ: นุดี หนูไพโรจน์)
 • Directions for Advertising Regulation Framework Development in Thailand (ผู้จัดทำ: ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์)

Augmented Human Research

 • Gesture-Based Communication via User Experience Design: Integrating Experience into Daily Life for an Arm - Swing Input Device (ผู้จัดทำ: นวลพรรณ แก้วผนึงรังษี)

ABAC Journal Assumption University

 • The 'Muang Jai Dee' TV Program : The Use of Community-Based Social Marketing to Promote Universal Design Principles (ผู้จัดทำ: สิริพันธุ์ กระแสร์แสน)

International Journal of Behavioral Science (IJBS) Srinakharinwirot University

 • Factors Promoting Participatory Communication to Create Health Communication Behavior in the Community (ผู้จัดทำ: กิรติ คเชนทวา)

NIDA Journal of Language and Communication
Graduate School of Language and Communication National Institute of Development Administration

 • The News Discourse of the News Reports of Border Conflict between Thailand and Cambodia through Textual analysis (ผู้จัดทำ: Chulamani Aggadhamvong)

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าชาวไทยต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ (ผู้จัดทำ: ลลิตา พ่วงมหา)

วารสารเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 • สื่อสังคมออนไลน์ในฐานะเครื่องมือการสื่อสารในครอบครัวยุคดิจิทัล: การทำหน้าที่ในการสื่อสาร การเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน (ผู้จัดทำ: กรกช แสนจิตร)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • ความสามารถทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนพิการทางการเห็นในประเทศไทย  (ผู้จัดทำ: ประภาภรณ์ รัตโน)

วารสารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 • นวัตกรรมการสื่อสารการเรียนรู้เรื่องความงามบนเว็บไซต์ยูทูบ (ผู้จัดทำ: พิมพ์นารา  บรรจง)  

International Journal of Innovation, Creativity and Change

 • Selective Exposure and Selective Perception Behavior on E-san Cultural Negotiation (ผู้จัดทำ: สิริกานต์  สุวรรณผู)    

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ความต่างบนความเหมือนของดิจิทัลเนทีฟไทย (ผู้จัดทำ: อัจฉรา  เอ๊นซ์)    

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • การศึกษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทัศนะคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้จัดทำ: ณัฐบูรณ์  พรรัตนเจริญ)  

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

 • การสื่อสารค่านิยมความเป็นเมียและค่านิยมอื่นของคนไทยในละครโทรทัศน์ยุคดิจิทัลเรื่อง "เมีย 2018" (ผู้จัดทำ: ศิรสา  ชลายนานนท์)  

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • วาทกรรมและการสื่อความหมายการสมรสของคนเพศเดียวกันผ่านการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในประเทศไทย (ผู้จัดทำ: สิริวัฒน์ มาเทศ)

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การสื่อสารอัตลักษณ์คนพิการทางการเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์ข่าวในประเทศไทย (ผู้จัดทำ: ปราง  ธาระวานิช)

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ไปให้ไกลกว่า "วารสารศาสตร์สันติภาพ" : บทสำรวจว่าด้วยการสื่อสารทางเลือกในความขัดแย้งที่ชายแดนใต้ (ผู้จัดทำ: สมัชชา   นิลปัทม์)

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

 • นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า (ผู้จัดทำ: อาภัสสร   อ้นวิเศษ)

Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS) The Kasetsart Journal of Sosical Sciences

 • Adult social engagement through video game community (ผู้จัดทำ: กันยารัตน์   วรฉัตร)

Review of International Geographical Education Online (RIGEO) Eyup Artvinli, Institute of Education in Eskisehir Osmangazi University

 • DEVELOPMENT ON THE INDICATOR FACTOR OF EFFECTIVENESS OF THE ONLINE INFLUENCER IN VIDEO ADVERTISING MEDIA: TERAS MODEL (ผู้จัดทำ: เมทยา   ปรียานนท์)

วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุไทย (ผู้จัดทำ: มัณฑณา  ภาคสุวรรณ์)

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • กระบวนการสั่งสมทุน แปลงทุน ขยายทุน ของ "อาทิวราห์ คงมาลัย" ในการวิ่งมารธอนเพื่อช่วยเหลือสังคม (ผู้จัดทำ: อาทิตยา  ทรัพย์สินวิวัฒน์)

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  (FACTORS AFFECTING DIGITAL LITERACY OF THE AVIATION LABOUR FORCE IN EASTERN ECONOMIC CORRIDOR) (ผู้จัดทำ: สริยาภา คันธวัลย์)

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • การศึกษาการจัดฉาก และภาพสะท้อนความน่าสะพรึงกลัวผ่านอุดมการณ์ดิสโทเปียในภาพยนตร์ช่วงต้นศตวรรษที่ 21: The Study of Setting and A Fear Reflection Through Dystopian Ideology Film In Early 21st Century (ผู้จัดทำ: ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล)

วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • การถอดรหัสของผู้รับสารต่อความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มานิในสังคมไทย (ผู้จัดทำ: ชนิดา  รอดหยู่)

Journal of Positive School Psychology (JPSP)

 • Self-Authorship, Insecurity, Trust and Adaptability to Measure Career Loyalty among Indonesian Local Game Developers in Contemporary Local Game Industry (ผู้จัดทำ: Sandy Allifiansyah)

International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research (IJMABER)

 • Precarity and State Liberal Approach toward Indonesian Local Game (ผู้จัดทำ: Sandy Allifiansyah)

วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • โมเดลสมการโครงสร้างของการสื่อสารทางการท่องเที่ยว การจัดการชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ผู้จัดทำ: ฉัตรฉวี คงดี)

วารสารปาริชาต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 • Structural Equation Model Development of Factors Affecting Users' Participation in News Reporting on Thai Crowdsourcing Platforms (ผู้จัดทำ: กุลธิดา  สายพรหม)

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • การสื่อสาร ประเด็นแห่งยุคสมัย ความหมาย "การตายดี" วิถีสู่การตายอย่างสงบในสังคมไทย (ผู้จัดทำ: อารีย์  พีรพรวิพุธ)