English
25.08.2016
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
22.08.2016
แจ้งการรับบัตรนักศึกษา...
ทางธนาคารกรุงเทพ ได้จัดทำบัตรนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยนักศึกษาสามาร...
11.08.2016
ประกาศ ผลการคัดเลิอกเข้าศึกษาในระดั...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
19.08.2016
ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดวิทยานิพนธ์ร...
ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ...
10.08.2016
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ‪#‎GSC...
01.08.2016
โครงการฝึกอบรมพัฒนานักสื่อสาร รุ่นท...
   คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัด...
Student ID
Password


7566