English
26.05.2015
ประกาศ ตารางเรียนตารางสอน ภาคฤดูร้อ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ...
30.04.2015
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
08.05.2015
อาจารย์นิเทศ นิด้า คว้ารางวัลชมเชยบ...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาส...
18.05.2015
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเนื่องในโอกาส...
11.05.2015
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชา น...
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชา นน 7017 การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลัง...
08.05.2015
การบรรยายพิเศษ รายวิชา นน 7103 การจ...
การบรรยายพิเศษ รายวิชา นน 7103 การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร หัวข้อ &ldqu...
Student ID
Password


16318