English
20.10.2016
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
19.10.2016
การขอรับทุนสนับสนุนการทำและตีพิมพ์ว...
เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให...
21.09.2016
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับป...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
07.09.2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคก...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการร่วมกับคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร...
10.08.2016
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ‪#‎GSC...
01.08.2016
โครงการฝึกอบรมพัฒนานักสื่อสาร รุ่นท...
   คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัด...
Student ID
Password


15993