English
19.08.2015
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
11.08.2015
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนค่าธรร...
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ...
11.08.2015
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่...
29.07.2015
บรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการภาพลัก...
รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ...
28.07.2015
คณะนิเทศฯนิด้า เยี่ยมชมช่อง 3 เสริม...
รองศาสตรจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ...
13.07.2015
ภาพบรรยากาศ โครงการจัดประชุมวิชาการ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Int...
Student ID
Password


18714