English
04.04.2014
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และป...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภา...
02.04.2014
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเ...
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์...
27.03.2014
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท...
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบปิดเล่มวิทยานิพนธ์...
04.04.2014
โครงการ Digital PR : พลิกโฉมการประช...
เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2557 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดโครงการ Digi...
02.04.2014
งานประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวั...
เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชา...
31.03.2014
ภาพบรรยากาศการสัมมนา "สร้างกระแส สื...
"สร้างกระแส สื่อสาร อย่างสร้างสรรค์" หัวข้อสัมมนาโดนๆ ที่ใครๆหลายคนอยากค้นห...
Student ID
Password


2750