English
21.09.2016
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับป...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
14.09.2016
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ แผน ข ครั...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
06.09.2016
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คุณสมบั...
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
07.09.2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคก...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการร่วมกับคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร...
10.08.2016
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ‪#‎GSC...
01.08.2016
โครงการฝึกอบรมพัฒนานักสื่อสาร รุ่นท...
   คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัด...
Student ID
Password


2658