English
25.08.2014
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข...
25.08.2014
เชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรม turnitin แล...
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดอบโปรแกรม turnitin และโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ภาคการศึ...
21.07.2014
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา รุ่นท...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ...
22.08.2014
เชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิ...
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการประกว...
05.08.2014
ภาพความสนุกสนานและความอบอุ่นในงานปฐ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) และ...
24.07.2014
การร่วมทำบุญเผยแพร่หนังสือธรรมะและโ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดรวมตัวคณาจารย์และนักศึกษาโดยจัดตั้งกลุ่...
Student ID
Password


2881