English
26.11.2015
การสอบวิชาค้นคว้าอิสระ (IS)...
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบวิชาค้นคว้าอิสระ (IS)...
26.11.2015
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านทดสอบข้อเขียน ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
18.11.2015
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขีย...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
27.11.2015
สัมมนา “นวัตกรรมการสร้างแบรนด์ให้โด...
สัมมนา “นวัตกรรมการสร้างแบรนด์ให้โดนดีดัง: Branding on the Move” วัน...
26.11.2015
ภาพความสนุกสนานโครงการ “ปัจฉิมนิเทศ...
คณะนิเทศฯ นิด้า จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศ” กับ ธีม "I wanna be......
18.11.2015
ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนา "นวัตกรรม...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดโครงการสัมมนา "นวัตกรรมการสื่อสารเ...
Student ID
Password


11303