English
28.07.2016
นักศึกษานิเทศ นิด้า คว้ารางวัลชมเชย...
ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุรักษ์ จันทร์ดำ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ รุ่นที่ 5 คณะนิ...
27.07.2016
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปร...
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
26.07.2016
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับป...
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559...
21.07.2016
โครงการ Knowledge Forum 2559...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดโครงการ Knowledge Forum 2559 และการเสวนา เรื่อ...
15.07.2016
โครงการ NIDA Expert Sharing Plus...
โครงการ NIDA Expert Sharing Plus ตอน "อาจารย์วิเชียร แชร์เทคนิคการเขียนกรณี...
12.07.2016
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ‪#‎GSCMNIDA‬ จัดโครงการประชุม...
Student ID
Password


9753