English
10.02.2016
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่สามารถนำม...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่สามารถนำมาจำหน่ายต่...
08.02.2016
จำหน่ายสลากกาชาดนิด้า ร้านกาชาดนิด้...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน ในปี 2559 จึงได้ร...
27.01.2016
การสอบประมวลความรู้แผน ข ครั้งที่ 1...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...
11.02.2016
ภาพบรรยากาศโครงการเสวนาและอบรมเชิงป...
ด้วยสมาคมวิทยุและสื่อ เพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรร...
25.01.2016
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอใ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึ...
13.01.2016
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
Student ID
Password


20590