English
01.12.2016
ประกาศ ตารางกำหนดตารางสอบปลายภาค...
ประจำภาค 1/2559...
30.11.2016
ประกาศ ผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้า...
เข้าศึกษาภาค 2/2559...
23.11.2016
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือ...
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
06.12.2016
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือธรรมะ และหนั...
รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (นิด้า) และ...
28.11.2016
ภาพบรรยากาศ โครงการ"The Survival Ki...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Learning Auditorium อุทยา...
21.10.2016
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการร่วมกับคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร...
Student ID
Password


12848