Welcome GSCM

National Institute of Development Administration

/

ข่าวสารและกิจกรรม

Image

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น.

Image

สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ”

เชิญร่วม สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ” เพื่อแลกเ

Image

นักศึกษา นิเทศ นิด้า คว้ารางวัลการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอเกียรติยศ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Image

รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (Proceedings)

Proceedings งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

Image

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2560 รุ่นที่ 10

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560

Image

โครงการ 2017 Train the Trainers ในหัวข้อ “Bridging the Gap: Cracking Branding, Creativity and Digital”

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย