Welcome GSCM

National Institute of Development Administration

/

ข่าวสารและกิจกรรม

Image

15th True Future Journalist Award 2017

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า และผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และอาจารย์ประจำคณะนิเทศฯนิด้า เข้าร่วมงาน ประกาศผลผู้ชนะและมอบรางวัล “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

Image

พิธีมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

งานการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงงประมาณ 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

Image

โครงการเสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดโครงการเสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”

Image

งานเสวนาเรื่อง “ทิศทางหลังประเทศไทย 4.0 ภายใต้การสื่อสารยุคสื่อดิจิทัลใหม่”

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเสวนาเรื่อง “ทิศทางหลังประเทศไทย 4.0 ภายใต้การสื่อสารยุคสื่อดิจิทัลใหม่”

Image

โครงการอบรมครบรอบ 5 ปี นิเทศ นิด้า "Employee Ambassador - การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานเพื่อเสริมภาพลักษณ์"

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการอบรมครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา