ขอเชิญร่วมส่งบทความ งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมส่งบทความ งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความ งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จัดโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง JM 203 JM 401 และ JM 402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 >> ผู้สนใจสามารถส่งบทความจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม** 


รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://grad.jc.tu.ac.th/news/view/97

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน

ดาวน์โหลดรูปแบบบทความวิจัย