โครงการอบรมครบรอบ 5 ปี นิเทศ นิด้า "Employee Ambassador - การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานเพื่อเสริมภาพลักษณ์"

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จะจัดโครงการอบรมครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 702 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 13.00 น. 

หัวข้อ “Employee Ambassador และการพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานเพื่อเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร” เป็นต้นไป  

โดยได้รับเกียรติจาก  

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

และ คุณพิชชา จิรเดชพิทักษ์ Professional Beauty Consultant ที่ปรึกษาด้านความงามระดับมืออาชีพ 

 

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์และศักยภาพให้กับพนักงานของสถาบันในยุคดิจิทัล เพราะพนักงานเป็นสื่อบุคคลอันทรงพลัง เปรียบเสมือนทูตของอค์กรในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะนำให้องค์กรประสบความสำเร็จ