ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560

กำหนดการสอบ

กรณีปกติ และ กรณีผู้มีประสบการณ์ทำงาน

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการจัดการ ชั้น 18 อาคารนวมินทราธิราช

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1  2  3

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการจัดการ ชั้น 18 อาคารนวมินทราธิราช

 

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 19 มิถุนายน 2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้