โครงการเสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดโครงการเสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางออกของปัญหานี้ ในมุมมองของ นักวิชาการ ดารานักแสดง และสื่อ 
นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และอาจารย์ประจำคณะนิเทศฯนิด้า , อาจารย์ชีวิน สุนสะธรรม รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น , ใหม่ - สุคนธวา เกิดนิมิตร ดารานักแสดงและนักศึกษาปริญญาโทคณะนิเทศฯนิด้า และ พญ.เบญจพร ตันตสูติ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น เจ้าของเพจ "เข็นเด็กขึ้นภูเขา" 
จัดเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์