โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่น 8 และ ภาคพิเศษ รุ่น 7

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่น 8 และ ภาคพิเศษ รุ่น 7
ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ศึกษาประเด็นทางสังคม วัฒนธรรมเกาหลี และนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ ร่วมและเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์และนักวิชาการต่างประเทศ