กำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2560

รับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th

ระหว่างวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2560

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  1,000 บาท

วัน - เวลาสอบ

ส่วนที่ 1 วิชาทฤษฎีและวิจัย  วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ส่วนที่ 2 วิชาประยุกต์  วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่สอบ

ณ ห้อง 6002 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช

ประกาศผลสอบ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้จากไฟล์ดาวน์โหลด