เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ประกาศผลคัดเลือก

วันที่ 29 มิถุนายน 2560

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

วันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ระดับสถาบัน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ระดับคณะ

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี