พิธีมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า เข้าร่วมงาน การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงงประมาณ 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาปริญญาเอก คณะนิเทศฯ นิด้า ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 
นางสาวปรีดา นัคเร หัวข้อวิจัย กระบวนการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการจ้างแรงงานพม่าในพื้นที่ภาคใต้โดยมี ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ เป็นที่ปรึกษา
และ นางสาวฉัตรฉวี คงดี หัวข้อวิจัย ปัจจัยด้านการสื่อสารและการจัดการชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน โดยมี รศ.พัชนี เชยจรรยา เป็นที่ปรึกษา

ในนามของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกทั้ง 2 ท่าน ด้วยนะคะ 
12 มิ.ย. 60