แถลงข่าวงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ซึ่งงานดังกล่าวเปนการผนึกกำลัง ระหว่าง วารสารฯ มธ. นิเทศ จุฬาฯ และนิเทศฯ นิด้า ในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ทางวิชาการด้านการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ 
ซึ่งงานประชุมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 นี้ พร้อมเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาจากทุกสถาบันทั่วประเทศ ส่งบทความทางวิชาการและนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ 

ในการนำเสนอผลงานวิชาการครั้งนี้ จะท้าทายผู้เข้าร่วมงาน โดยกำหนดให้นำเสนอผลงานวิชาการให้ได้สาระสำคัญครบถ้วนภายในระยะเวลา 5 นาทีเท่านั้น
ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน NCAC สิรภพ แก้วมาก
https://youtu.be/RdhvqnnBTX0
ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน NCAC กันตภณ พุ่มประดับ
https://youtu.be/kJjiq13ABY0
ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน NCAC แพรมาศ บูรณมานัส
https://youtu.be/Wzte-rxLXR0
ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน NCAC ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง
https://youtu.be/KVUZ7xCOQH8

รายละเอียดการส่งบทความ : www.gscm.nida.ac.th/news/detail/21