โครงการ 2017 Train the Trainers ในหัวข้อ “Bridging the Gap: Cracking Branding, Creativity and Digital”

โครงการ 2017 Train the Trainers ในหัวข้อ “Bridging the Gap: Cracking Branding, Creativity and Digital”

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ 2017 Train the Trainers ในหัวข้อ “Bridging the Gap: Cracking Branding, Creativity and Digital” 
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 8:30 – 17:00 น. ณ ห้องประชุม จีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  https://goo.gl/forms/JQNeCg2YhqRqABcT2

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

*งานนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์เท่านั้น*