ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ แผน ข ครั้งที่ 2/2560

ผลการสอบประมวลความรู้ แผน ข ครั้งที่ 2/2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่ดาวน์โหลดด้านล่างนี้