ประกาศ รับสมัครทุนค่าธรรมเนียม ประจำภาค 1/2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 เป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ

2 มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน

3 หากมิใช่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

4 ในกรณีที่ลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษาแรก จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

5 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1, 2, 3

6 มีความเต็มใจและสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาการให้กับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gscm.nida.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 18 อาคารนวมินทราธิราช โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2560 (ในวันเวลาราชการ)

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบสถาบัน

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในภาคเรียนล่าสุด 1 ฉบับ (กรณีที่ลงทะเบียนเป็นภาคแรกให้แนบสำเนาใบแจ้งคะแนน Transcript ระดับปริญญาตรี)

3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีชื่อ - ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

กำหนดการสอบคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์         วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 18 อาคารนวมินทราธิราช

รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้