การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) สำหรับปริญญาโท แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3/2560

รับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th

ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  500 บาท

วัน - เวลาสอบ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่สอบ

ณ อาคารนวมินทราธิราช  (ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้จากไฟล์ดาวน์โหลด