ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2560

กำหนดการสอบ

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1  2  3

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการจัดการ ชั้น 18 อาคารนวมินทราธิราช

กรณีปกติ และ กรณีผู้มีประสบการณ์ทำงาน

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการจัดการ ชั้น 18 อาคารนวมินทราธิราช

 

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 18 กันยายน 2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้