ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประมวลความรู้ แผน ข ครั้งที่ 3/2560

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ด้านล่างนี้ เข้ารับการสอบตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ  ห้อง 6009 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช

 

ประกาศผลสอบ

วันที่ 5 ตุลาคม 2560