นักศึกษา นิเทศ นิด้า คว้ารางวัลการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าปริญญาเอกและปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ หอเกียรติยศ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้
ระดับปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
1 นางสาวศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิทยานิพนธ์ เรื่อง Model and Approaches to Establish Advertising Professional Council โดยมี ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ เป็นที่ปรึกษา
2 นายกิรติ คเชนทวา ได้รับรางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ เรื่อง The Development of a Structural Equation Model of Communication Factors for Health Communication of Community โดยมี รศ.พัชนี เชยจรรยา เป็นที่ปรึกษา
3 นางสาวสิริพันธุ์ กระแสร์แสน ได้รับรางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ เรื่อง Universal Design for Building an Inclusive Society in Thailand : Community-Based Social Marketing โดยมี รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ เป็นที่ปรึกษา

และระดับปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
นางสาวทิพย์สุดา ปานเกษม ได้รับรางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์เรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร เป็นที่ปรึกษา