ประกาศ ผลคัดเลือกปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2560

กำหนดการ

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน

ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ชำระเงิน

ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2560

เรียนวิชา สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

ระหว่างวันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ระดับสถาบัน  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

ระดับคณะ  วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ด้านล่างนี้