รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2560

กำหนดการสอบ

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1  2  3

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการจัดการ ชั้น 18 อาคารนวมินทราธิราช

 

กรณีปกติ และ กรณีผู้มีประสบการณ์ทำงาน

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการจัดการ ชั้น 18 อาคารนวมินทราธิราช

 

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้