ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2560

กำหนดการสอบ

สอบข้อเขียน 

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 7002 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช

ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

 

รายชื่อตรวจสอบได้จากไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้