ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2560

กำหนดการ

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน

ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ชำระเงิน

ระหว่างวันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ด้านล่างนี้